គំរោងរួមជាមួយរ៉ូតារីភ្នំពេញមេត្រូ និងរ៉ូតារ៉ាក់ក្លឹប

គំរោងរួមជាមួយរ៉ូតារីភ្នំពេញមេត្រូ និងរ៉ូតារ៉ាក់ក្លឹប

គំរោងរួមជាមួយរ៉ូតារីភ្នំពេញមេត្រូ Project contribution with Phnom Penh Metro Rotary and Rotaract Club គំរោងរួមជាមួយរ៉ូតារីភ្នំពេញមេត្រូ និងរ៉ូតារ៉ាក់ក្លឹបដោយបានឧបត្តម្ថនូវបន្ទប់ទឹក ធុងស្ដុកទឹក គូរគំនូនៅលើជញ្ជាំងសាលា...

Read more